Wyszukiwarka

Logowanie

Pracownia Spektrometrii EPR

Laboratorium spektrometrii mikrofalowej

 

Realizowane zadania:

  • Opracowywanie spektrometrów EPR do kontroli stopnia napromieniowania ?ywno?ci konserwowanej metodami radiacyjnymi, (dozymetrów EPR)

  • Modernizacja spektrometrów EPR ogólnego przeznaczenia opracowanych w Zak?adzie i u?ytkowanych w krajowych i zagranicznych o?rodkach badawczych, produkcyjnych i us?ugowych


Prace do?wiadczalne:

  • Opracowano nowoczesne, sterowane w standardzie USB bloki spektrometru EPR: stabilizator pola magnetycznego, cyfrowe odbiorniki sygna?u EPR na cz?stotliwo?? 1kHz i 100kHz, miernik cz?stotliwo?ci i mocy mikrofalowej. Bloki te nadaj? si? zarówno do budowy nowych spektrometrów EPR jak te? do zaawansowanej modernizacji spektrometrów starszego typu. Aktualnie trwaj? negocjacje, dotycz?ce modernizacji za pomoc? tych bloków spektrometrów „Radiopan” na terenie by?ego ZSRR - znajduje si? tam oko?o 150 szt. spektrometrów, wykonanych do roku 1990 przez „Radiopan”.

  • Opracowano 2-kana?owy spektrometr EPR, umo?liwiaj?cy pomiary ilo?ciowe wzgl?dem wzorca. Spektrometry takie zbudowano dla Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz dla uniwersytetu w Bia?ym stoku – na bazie spektrometrów „Radiopan”. Aktualnie trwaj? wst?pne negocjacje, dotycz?ce mo?liwo?ci zastosowania spektrometru 2-kana?owego do ci?g?ego pomiaru poziomu zanieczyszcze? (zwi?zkami wanadu) ropy naftowej, wydobywanej na Uralu. W przypadku pozytywnej oceny, pojawi si? mo?liwo?? instalacji takich spektrometrów na kilkunastu stanowiskach wydobywczych.

  • Opracowano i zbudowano spektrometr EPR na pasmo Q dla Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

  • Opracowano program komputerowy, steruj?cy w standardzie USB spektrometrem EPR, wyposa?onym w nowe bloki.

  • Opracowano cyfrowy odbiornik sygna?u EPR z cyfrow?, kwadraturow? detekcj? synchroniczn?, realizowan? na uk?adzie FPGA serii Spartan3 (Xilinx).

Old EPR spectrometer upgrade

Two-chanel EPR system

Goniometer for EPR spectrometerW tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!